https://www.eventbrite.nl/e/tickets-rodney-howard-browne-56100499103
 
 
 BIOGRAFIE: Rodney en Adonica Howard-Browne

Drs. Rodney en Adonica Howard-Browne zijn de stichters van Revival Ministries International, The River in de kerk van Tampa Bay, het River Bible Institute, de River School of Worship en de River School of Government in Tampa, Florida.

In december 1987 zijn Rodney, samen met zijn vrouw Adonica en hun drie kinderen, Kirsten, Kelly en Kenneth, verhuisd van hun geboorteland Zuid-Afrika, naar de Verenigde Staten – door God geroepen als missionarissen van Afrika naar Amerika. De Heer had door Rodney in een profetisch woord gesproken en verklaard: “Zoals Amerika gedurende de laatste tweehonderd jaar, missionarissen heeft uitgezonden, wek Ik nu mensen uit andere landen op om naar de Verenigde Staten van Amerika te gaan. Ik zend een machtige opwekking naar Amerika”.

In april 1989, zond de Heer een opwekking van tekenen en wonderen en mirakels die begon in een kerk in Clifton Park, New York en die tot vandaag verdergaat, met als gevolg dat duizenden mensen aangeraakt en veranderd worden door de Aanwezigheid van de levende God! God is vandaag nog steeds aan het werk – Hij redt, geneest, verlost, herstelt en bevrijdt!

De tweede dochter van Drs. Rodney en Adonica, Kelly, werd geboren met een ongeneeslijke longziekte, mucoviscidose. Die duivelse ziekte vernietigde langzaamaan haar longen. Op Kerstochtend 2002, in de vroegte, op achttienjarige leeftijd kwam haar longcapaciteit op nul en blies ze haar laatste adem uit. Ze legden haar in de armen van haar Heer en Redder en deden een plechtige gelofte. Eerst beloofden ze dat ze de duivel zouden laten betalen voor wat hij hun gezin had aangedaan. Dan beloofden ze dat ze alles in het werk zouden stellen wat in hun macht lag om, met Gods hulp, honderd miljoen zielen te winnen voor Jezus en een miljard dollar te besteden aan wereldmissies en het oogsten van zielen.

Toen Drs. Rodney en Adonica tot Amerikaanse staatsburgers genaturaliseerd werden, respectievelijk in 2008 en 2004, legden ze de Eed van Trouw aan de Verenigde Staten af.  Ze namen die eed ter harte en zijn vastbesloten zich daaraan te houden. Ze houden van Amerika, ze bidden voor het land en vertrouwen dat God andermaal een Grote Opwekking over het hele land zal sturen.

Omdat ze geloofden in een nieuwe Grote Geestelijke Opwekking, organiseerden Drs. Rodney en Adonica Celebrate America DC, een evenement waar veel zielen werden gewonnen. Van 2014 tot 2017 predikten ze negenentwintig avonden het Evangelie van Jezus Christus in Washington DC in de zaal  Daughters of the American Revolution Constitution Hall, slechts vijfhonderd meter van het Witte Huis vandaan. Omwille van de evangelisatie-inspanningen op straat, in vergaderzalen en bij altar calls beslisten 52.434 personen voor Jezus Christus. Op 10 juli 2017, de laatste dag van de bijeenkomsten in de DAR, kregen Drs. Rodney en Adonica de gelegenheid de dag door te brengen in het Witte Huis. Met nog vijfentwintig anderen waren ze uitgenodigd in het Oval Office om president Trump te bezoeken. Het was een surreëel moment van nederigheid. Ze zagen hoe protestantse, evangelische en pinkster-leiders bijeenkwamen met de gezamenlijke bedoeling te bidden voor de president van de Verenigde Staten van Amerika. President Trump was open en verwelkomde oprecht hun gebeden.

Toen hij daar stond in het Oval Office werd dr. Rodney gevraagd voor president Trump te bidden. Hij bad voor zijn bescherming, dat goddelijke wijsheid hem ten deel mocht vallen, en dat het slechte mag afgehakt en ontworteld worden. Het was geen lang gebed, het was een vurig gebed, recht vanuit het hart. Toen dr. Rodney het Oval Office verlaten had, lanceerde hij met succes een 24/7 gebedsinitiatief voor President Trump.

Met een gedrevenheid voor zielen en een gedrevenheid om het Lichaam van Christus opnieuw op te wekken en te mobiliseren, hebben  Drs. Rodney en Adonica met Good News-Campagnes, R.M.I. Opwekking-acties, en grote Ontwakening-tochten in zevenenvijftig landen georganiseerd. 17.755.700 kostbare mensen kwamen daardoor tot Christus en tienduizenden gelovigen werden opgewekt en gemobiliseerd om het Evangelie van Jezus Christus te prediken.BIOGRAPHY:  Drs. Rodney and Adonica Howard-Browne

Drs. Rodney and Adonica Howard-Browne are the founders of Revival Ministries International, The River at Tampa Bay Church, River Bible Institute, River School of Worship, and River School of Government in Tampa, Florida.

In December of 1987, Rodney, along with his wife, Adonica, and their three children, Kirsten, Kelly and Kenneth, moved from their native land, South Africa, to the United States – called by God as missionaries from Africa to America. The Lord had spoken through Rodney in a word of prophecy and declared: “As America has sown missionaries over the last 200 years, I am going to raise up people from other nations to come to the United States of America. I am sending a mighty revival to America.”

In April of 1989, the Lord sent a revival of signs and wonders and miracles that began in a church in Clifton Park, New York, that has continued until today, resulting in thousands of people being touched and changed as they encounter the Presence of the living God! God is still moving today – saving, healing, delivering, restoring, and setting free!

Drs. Rodney and Adonica’s second daughter, Kelly, was born with an incurable lung disease called Cystic Fibrosis. This demonic disease slowly destroyed her lungs. Early on Christmas morning 2002, at the age of eighteen, she ran out of lung capacity and breathed out her last breath. They placed her into the arms of her Lord and Savior and then vowed a vow. First, they vowed that the devil would pay for what he had done to their family. Secondly, they vowed to do everything in their power, with the help of the Lord, to win 100 million souls to Jesus and to put $1 billion into world missions and the harvest of souls.

When Drs. Rodney and Adonica became Naturalized Citizens of the United States of America, in 2008 and 2004 respectively, they took the United States Oath of Allegiance.  They took this oath to heart and intend to keep it. They love America, are praying for this country, and are trusting God to see another Great Awakening sweep across this land.

Believing for another Great Spiritual Awakening, Drs. Rodney and Adonica conducted Celebrate America DC, a soul-winning event. They preached the Gospel of Jesus Christ for twenty-nine nights in Washington, DC at the Daughters of the American Revolution Constitution Hall, just 500 yards from the White House, from 2014-2017. Through the evangelism efforts on the streets, in the halls of Congress, and the nightly altar calls, 52,434 individuals made decisions for Jesus Christ.

On July 10, 2017, the last day of the meetings at the DAR, Drs. Rodney and Adonica were given the opportunity to spend the day at the White House. With a group of twenty-five others, they were invited into the Oval Office to visit President Trump. It was a surreal and humbling moment. They saw Protestant, Evangelical, and Pentecostal leaders coming together with the common purpose to pray for the President of the United States of America. President Trump was open to and sincerely welcomed their prayers.

While standing in the Oval Office, Dr. Rodney was asked to pray for President Trump. He prayed for his protection, for godly wisdom to be his portion, and that the wicked would be cut off and rooted out. It wasn’t a long prayer; it was a fervent and heartfelt one. Once Dr. Rodney left the Oval Office, he successfully launched a 24/7 prayer initiative for President Trump.

With a passion for souls and a passion to revive and mobilize the Body of Christ, Drs. Rodney and Adonica have conducted soul-winning efforts throughout fifty-seven nations with Good News campaigns, R.M.I. Revivals, and the Great Awakening Tours. As a result, over 17,755,700 precious people have come to Christ and tens of thousands of believers have been revived and mobilized to preach the Gospel of Jesus Christ.Biographie des docteurs Rodney et Adonica Howard-Browne

Les docteurs Rodney et Adonica Howard-Browne sont les fondateurs de Revival Ministries International, de l'église River à Tampa Bay, du River Bible Institute, de l'école River School of Worship et de l'école River School of Government à Tampa, en Floride.

En décembre 1987, Rodney, son épouse Adonica et leurs trois enfants, Kirsten, Kelly et Kenneth, ont quitté leur pays natal, l’Afrique du Sud, pour se rendre aux États-Unis. Ils y ont été appelés par Dieu pour servir en tant que missionnaires. Le Seigneur avait donné une parole prophétique à Rodney : "Alors que l’Amérique a envoyé partout des missionnaires au cours des 200 dernières années, je vais faire lever d'autres personnes parmi les nations qui viendront aux États-Unis d’Amérique. J'envoie un puissant réveil en Amérique."

En avril 1989, le Seigneur envoya un réveil de signes, de prodiges et de miracles dans une église de Clifton Park, à New York, réveil qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Des milliers de personnes sont touchées et changées par la présence du Dieu vivant ! Dieu agit toujours aujourd'hui : il sauve, guérit, délivre, restaure et libère!

La deuxième fille des docteurs Rodney et Adonica, Kelly, est née avec une maladie pulmonaire incurable appelée fibrose kystique. Cette maladie démoniaque a lentement détruit ses poumons. Tôt le matin de Noël 2002, à l’âge de dix-huit ans, elle a manqué de capacité respiratoire et est décédée. Ils l'ont remise entre les mains de son Seigneur et Sauveur, puis ont fait vœu. Premièrement, ils ont juré que le diable paierait pour ce qu'il avait fait à leur famille. Deuxièmement, ils ont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir, avec l'aide du Seigneur, pour gagner 100 millions d'âmes à Jésus et consacrer un milliard de dollars aux missions mondiales et au salut des âmes.

Quand les docteurs Rodney et Adonica ont été naturalisés en tant que citoyens des États-Unis d'Amérique, en 2008 et 2004 respectivement, ils se sont engagés à respecter le Serment d'allégeance des États-Unis. Ils ont pris ce serment à cœur et ont l'intention de le respecter. Ils aiment l'Amérique, prient pour ce pays et font confiance à Dieu pour voir un autre Grand Réveil traverser ce pays.

Parce qu'ils croient à un nouveau grand réveil spirituel, les docteurs Rodney et Adonica ont présidé Celebrate America DC, un événement qui visait le salut des âmes. Ils ont prêché l'Évangile de Jésus-Christ pendant vingt-neuf nuits à Washington, DC, au Palais de la Constitution des Filles de la Révolution Américaine, à seulement 500 mètres de la Maison Blanche, de 2014 à 2017. Grâce aux efforts d'évangélisation dans les rues, dans les salles du Congrès et aux appels au salut en soirée, 52 434 personnes ont pris la décision de suivre Jésus-Christ.

Le 10 juillet 2017, dernier jour des réunions au Palais, les docteurs Rodney et Adonica ont eu la possibilité de passer la journée à la Maison Blanche. Avec un groupe de vingt-cinq autres personnes, ils ont été invités dans le bureau ovale pour rendre visite au président Trump. C'était un moment surréaliste et une belle leçon d'humilité. Ils ont vu des dirigeants protestants, évangéliques et pentecôtistes se rassembler avec l'objectif commun de prier pour le président des États-Unis d'Amérique. Le président Trump était ouvert à leurs prières et les accueillait sincèrement.

Alors qu’il se tenait dans le bureau ovale, le Dr. Rodney a été invité à prier pour le président Trump. Il a prié pour sa protection, pour que la sagesse divine lui soit donnée et que les méchants soient supprimés et éliminés. Ce n’était pas une longue prière, mais une prière fervente et sincère. Une fois que le Dr. Rodney eut quitté le bureau ovale, il a lancé avec succès une initiative de prière 24h/24 et 7j/7 pour le président Trump.

Avec une passion pour les âmes et pour la renaissance et la mobilisation du Corps de Christ, les docteurs Rodney et Adonica ont déployé des efforts considérables dans cinquante-sept pays avec les campagnes Good News, les réunions de réveil R.M.I. et les tournées du grand réveil. En conséquence, plus de 17 755 700 précieuses personnes sont venues à Christ et des dizaines de milliers de croyants ont été réveillés et mobilisés pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ.
DE BIOGRAFIE VAN HEIDI BAKER

De grootste hartstocht van Heidi is te leven in Gods overduidelijke Aanwezigheid en Zijn Glorie, Zijn Aanwezigheid en Zijn Liefde uit te dragen naar een wereld die verloren en stervende is. Ze verlangt ernaar te zien hoe anderen hun leven opofferen omwille van het Evangelie en hoe ze thuiskomen in de Liefde van de Vader. Rolland en Heidi Baker hebben Iris Ministry – nu Iris Global – gesticht in 1980. In 1995 werden ze geroepen naar wat toen het armste land ter wereld was, Mozambique, en werden er geconfronteerd met een extreme test van het Evangelie. Ze begonnen met hun leven helemaal in te zetten voor de verlaten straatkinderen, en toen de Heilige Geest op velerlei manieren wonderbaarlijk begon te werken, verspreidde de heropleving zich naar volwassenen, pastors, kerken en dan doorheen het oerwoud, helemaal over de tien provincies van Mozambique. Heidi is nu Mama Aida voor duizenden kinderen. Hun alomvattende bediening strekt zich uit tot vele landen, met Bijbelscholen, hospitalen, kerkelijke wezenzorg, het boren van waterputten, basisscholen, evangelische zorg, boerderijen, programma's voor weduwen en genezingsbediening in afgelegen dorpen, daarbij inbegrepen een netwerk van honderden kerken. Ze behaalde verscheidene diploma's aan de Vanguard Universiteit en het doctoraat in filosofie aan de Kings College Universiteit in Londen. Ze roept op tot een generatie van gedreven gelovigen die hun leven willen inzetten omwille van Zijn Liefde, zodat alle kinderen van alle leeftijden thuis gebracht worden in de armen van de Vader!


DE BIOGRAFIE VAN ROLLAND BAKER

Rolland Baker begon Iris Global samen met zijn vrouw Heidi in 1980 en werkt al meer dan dertig jaar als zendeling. Sedert 1995 hebben ze gezien hoe een wonderbaarlijke beweging zich verspreidde doorheen Mozambique – ooit een van de armste, door oorlog verscheurde landen ter wereld. Grotendeels onder de invloed van de ervaringen van zijn grootvader met de heropleving onder arme wezen in China, legt zijn bediening sterk de nadruk op de intimiteit met Jezus, een leven van absoluut noodzakelijke wonderen, gericht op de nederigen en de minsten, bereid om te lijden omwille van de Liefde en een onblusbare vreugde in de Heer. Hij combineert een rijke achtergrond van theologische vorming met praktische ervaring, waarbij hij Gods Liefde deelt met de meest vergeten en noodlijdenden die hij en zijn vrouw konden vinden. Iris Global heeft vestigingen in landen over de hele wereld om met kracht en eenvoud hun waarden uit te dragen.
English

Heidi Baker’s Biography

Heidi’s greatest passion is to live in the manifest Presence of God and to carry His Glory, Presence and Love to a lost and dying world. She longs to see others laying their lives down for the sake of the Gospel and coming home to the Father’s Love. Rolland and Heidi Baker founded Iris Ministry, now Iris Global in 1980. In 1995 they were called to the poorest country in the world at the time, Mozambique, and faced an extreme test of the Gospel. They began by pouring out their lives among abandoned street children, and as the Holy Spirit moved miraculously in many ways a revival movement spread to adults, pastors, churches and then throughout the bush all across Mozambique's ten provinces. Heidi is now "Mama Aida" to thousands of children, and oversees a broad holistic ministry that includes Bible schools, medical clinics, church-based orphan care, well drilling, primary schools, evangelistic industries, cottage farms, widow’s programs, and healing outreaches in remote villages that includes a network of hundreds of churches. She earned her BA, MA degrees from S.C.C., Vanguard University and her PhD from Kings College, University of London. She is calling for a passionate tribe of believers who will pour out their life for Love's sake and bring all children of all age’s home to the Father's embrace!


ROLLAND BAKER BIOGRAPHY

Rolland Baker began Iris Global in 1980 with his wife Heidi, and has been a missionary for more than thirty years. Since 1995 they have seen a miraculous people movement spread across Mozambique, once one of the poorest and most war-torn countries in the world. Greatly influenced by his grandfather's experience of revival among poor orphans in China, his ministry emphasizes immediate intimacy with Jesus, a life of utterly-needed miracles, concentration on the humble and lowly, willingness to suffer for love's sake and the unquenchable joy of the Lord. He combines a rich background in theological education with practical experience imparting the Love of God to the most destitute and forgotten he and his wife could find. Now Iris Global has bases in countries around the world carrying their values with power and simplicity.

Biographie de Heidi Baker

La plus grande passion de Heidi est de vivre dans la Présence manifestée de Dieu et de porter Sa Gloire, Sa Présence et Son Amour à un monde perdu et mourant. Elle a hâte de voir d’autres offrir leur vie pour la cause de l'Évangile et ramener les perdus à L'Amour du Père. Rolland et Heidi Baker ont fondé Iris Ministry, devenu Iris Global en 1980. En 1995, ils ont été appelés dans un des pays les plus pauvres du monde à l'époque, le Mozambique, et ont été soumis à une épreuve extrême pour l'Évangile. Ils ont commencé par se consacrer aux enfants des rues abandonnés et, alors que le Saint-Esprit agissait miraculeusement à bien des égards, un mouvement de réveil s'est étendu aux adultes, à des pasteurs, à des églises, puis à travers la brousse dans les dix provinces du Mozambique. Heidi est maintenant connue comme "Mama Aida" par des milliers d'enfants et supervise un vaste ministère holistique comprenant des écoles bibliques, des cliniques médicales, des orphelinats, des forages de puits, des écoles primaires, des oeuvres d’évangélisation, des fermes familiales, des programmes d’aide pour veuves et des oeuvres de guérison dans des villages reculés comprenant un réseau de centaines d’églises. Elle a obtenu son bachelier, puis sa maîtrise de S.C.C., l’Université Vanguard et un doctorat de Kings College à l’Université de Londres. Elle aspire à voir se lever une grande tribu de croyants passionnés qui donnent leur vie pour L'amour et qui ramènent à la maison du Père tous ses enfants égarés, quel que soit leur âge!


Biographie de Rolland Baker

Rolland Baker a lancé Iris Global en 1980 avec son épouse Heidi et est missionnaire depuis plus de trente ans. Depuis 1995, ils ont vu un mouvement de miracles se propager au milieu du peuple du Mozambique, l'un des pays les plus pauvres et les plus déchirés par la guerre au monde. Fortement influencé par l'expérience du réveil de son grand-père parmi des orphelins pauvres en Chine, son ministère met l'accent sur l'intimité immédiate avec Jésus, sur une vie de dépendance vis-à-vis du miraculeux, sur une attention toute particulière accordée aux humbles et aux pauvres, sur la volonté de souffrir pour L'amour et la joie inextinguibles du Seigneur. Il combine une formation riche en théologie avec une expérience pratique transmettant L'amour de Dieu aux plus démunis et aux oubliés que lui et sa femme rencontrent. Aujourd'hui, Iris Global est implantée dans des pays du monde entier et défendent leurs valeurs avec puissance et simplicité.